Jaarstukken 2019
portal

Programma's

Sociaal domein

6.Sociaal domein

Algemeen

Omschrijving

Dit programma gaat over de beleidsvelden maatschappelijke ontwikkeling, jeugd, arbeidsparticipatie, leefbaarheid en wijkgericht werken, vrijwilligers- en mantelzorgbeleid. Samen vormen deze beleidsvelden het Sociaal Domein. Hier rekenen we ook natuur- en milieueducatie toe. Voor het realiseren van de opgaven in het Sociaal Domein nemen we ook onderdelen uit de beleidsvelden sport, cultuur, veiligheid, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, gezondheid en onderwijs mee die bij andere programma's zijn ondergebracht.

Om de doelstellingen op het gebied van jeugd en maatschappelijke ondersteuning te bereiken hebben en de zorg in onze gemeente beter te organiseren, hebben we 10 integrale ontwikkelroutes opgesteld. Hiermee kunnen we inzet van duurdere zorg voorkomen en kostenbesparingen in maatwerkvoorzieningen realiseren.
De 10 ontwikkelroutes zijn:

  1. Vergroten van opgroeikansen
  2. Bevorderen gezonde leefstijl van inwoners
  3. Versterken samenwerking tussen zorg en veiligheid
  4. Bevorderen regie woonsituatie van kwetsbare inwoners (beschermd wonen)
  5. Bevorderen zelfstandig wonen ouderen
  6. Versterken van samenwerking maatschappelijke partners
  7. Vergroten van ruimte voor initiatieven
  8. Vergroten toegankelijkheid van informatie, advies, ondersteuning en zorg
  9. Vergroten grip op kosten en flexibiliteit om in te spelen op innovatie inkoop en initiatieven van inwoners en andere partners
  10. Versterken van het tellen, luisteren en vertellen om ontwikkelingen in het sociaal domein te volgen (verhalen inwoners, cliëntervaring, kwantitatieve informatie).

Wat willen we bereiken?

Wij willen de kansen en mogelijkheden van (kwetsbare) inwoners vergroten.

Beleidskaders

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1.000

Lasten

€ 56.982

37,5 %

Baten

€ 11.700

7,7 %

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/11/2020 10:00:39 met de export van 06/11/2020 09:58:28