Jaarstukken 2019
portal

Financiën

Wet Normering Topinkomens (WNT)

Topfunctionarissen in de (semi)publieke sector mogen niet meer verdienen dan een minister welk bedrag voor 2019 € 194.000 bedraagt. Dit is wettelijk vastgelegd en wordt de Wet normering van topinkomens genoemd (WNT). Hieronder het overzicht over 2019.

Naam

J.M. Tromp

E.M. Geldorp

Beloning

113.079

57.645

Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen

68,28

118

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn

19.535

9.689

Totaal bezoldiging 2019

132.682

67.452

Bezoldigingsmaxiumum 2019 inclusief belaste kostenvergoedingen en pensioenbijdrage werkgever.

194.000

194.000

Functie of functies

Secretaris

Griffier

Dienstbetrekking

Ja

Ja

Duur en einde functievervulling in 2019

1-1 t/m 31-12-2019

1-1 t/m 31-08-2019

Omvang dienstverband (als deeltijd-factor in fte)

1,0 fte

1,0 fte

In het boekjaar verrichte uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband

n.v.t.

n.v.t.

Naam en functie of functies die tijdens het dienstverband zijn bekleed

n.v.t.

n.v.t.

Jaar waarin het dienstverband is geëindigd

n.v.t.

n.v.t.

Motivering van de verantwoordelijke in de jaarrekening, de overschrijding van de maximale bezoldiging of het totaal van de uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband

n.v.t.

n.v.t.

De openbaarmakingsverplichting is op grond van, artikel 4.1 lid 2 WNT, ook van toepassing op topfunctionarissen die op andere grond dan een arbeidsovereenkomst of aanstelling werkzaam zijn (externe inhuur) ongeacht de duur van de werkzaamheden

n.v.t.

n.v.t.

Overzicht van 2018

Duur en omvang van het dienstverband in 2018

1-1 t/m 31-12
1,0 fte

1-12 t/m 31-12
1,0 fte

Beloning

111.140

83.961

Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen

139

310

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn

17.895

13.598

Totaal bezoldiging 2018

129.174

97.869

Bezoldigingsmaxiumum 2018 inclusief belaste kostenvergoedingen en pensioenbijdrage werkgever.

189.000

Leidinggevende topfunctionaris zonder dienstbetrekking in 2019

Naam

W. van der Vlies (inhuur)

Overzicht 2019 want in 2018 is door haar niet gewerkt.

Functiegegevens

Griffier

Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde)

23-9 t/m 31-12-2019

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar

3

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Maximum uurtarief in het kalenderjaar

€ 187

Maxima op basis van de normbedragen per maand

77.700,00

Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

77.700,00

Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)

Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief?

ja, nl € 95,00

Bezoldiging in de betreffende periode

44.222,88

Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

44.222,88

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

n.v.t.

Bezoldiging

44.222,88

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/11/2020 10:00:39 met de export van 06/11/2020 09:58:28