Jaarstukken 2019
portal

Bijlagen

Kredietoverzicht

Kredietoverzicht

Omschrijving status

De investering is nog niet gestart, dit past binnen de vastgestelde planning

De investering loopt op schema binnen de gestelde kaders

Let op, deze investering dreigt qua planning of financieel uit de pas te gaan lopen of er is een risico ontstaan, bijsturing is noodzakelijk

De investering loopt uit de pas, corrigerende maatregelen zijn noodzakelijk

De investering is afgerond en wij stellen voor deze af te sluiten

bedragen x € 1.000

Omschrijving

Totaal begrote uitgaven

Totaal begrote inkomsten

Totaal t/m 2018 uitgaven

Totaal t/m 2018 inkomsten

Uitgaven 2019

Inkomsten 2019

Restant uitgaven       31-12-2019

Restant inkomsten       31-12-2019

Status

HAL 12 Werkzaamheden gemeentehuis
De raad heeft op 21-12-2016 besloten een krediet van € 505.000 beschikbaar te stellen voor aanvullende noodzakelijke werkzaamheden nieuwbouw/verbouw gemeentehuis, inclusief faciliteiten parkeren bezoekers gemeentehuis en Hal 12.

505

0

1

0

432

0

72

0

4e verdieping bouwkosten
In 2020 volgen nog enkele bouwkundige aanpassingen, o.a. het trappengat naar het torentje afdichten i.v.m. de koude trek.

105

0

83

0

1

0

21

0

4e verdieping, installaties, inrichting etc.  
In 2020 volgen de laatste kosten welke betrekking hebben op de terugplaatsing van het carillon op de 4e verdieping.

265

0

203

0

0

0

62

0

4e verdieping - verhuizing- projectleiding  
De 4e verdieping is ingericht en de knelpunten zijn opgelost. Krediet kan afgesloten worden.

135

135

88

76

0

12

47

47

Hal 12 - inrichting en installaties
De verbouw van Hal 12 zit in de eindfase. Eindoplevering vindt in het 2e kwartaal 2020 plaats. Nadat de raad op 05-06-2019 extra budget beschikbaar heeft gesteld kunnen de werkzaamheden conform wensen van de gemeente en gebruikers worden afgemaakt. De verwachting is dat dit binnen de beschikbare middelen gebeurt.

4.517

0

1.771

0

1.037

0

1.709

0

Hal 12 bouwkundig
Zie de toelichting hierboven onder Hal 12 - inrichting en installaties

4.209

1.469

1.524

469

3.654

1.000

-969

0

Advies en planvorming A15 en A12
De aanbesteding van Rijkswaterstaat (RWS) loopt volgens planning. Eind 2019 is het project voorlopig gegund aan het consortium GelreGroen. Vooruitlopend op de uitvoering is Zevenaar samen met de buurgemeenten bezig om de voorbereidingen te treffen voor een goede begeleiding en afstemming van de vergunningen die t.z.t. ingediend gaan worden door GelreGroen. Wachten is nu op behandeling bij de Raad van State over het Tracébesluit in mei 2020.

260

0

231

0

16

0

13

0

Advies/planvorming spoorverdubbeling Zevenaar-Didam
De uitvoering is nagenoeg gereed. De oplevering van de langzame verkeerstunnel wordt verwacht in april 2020. De vondst van diverse bommen uit de Tweede Wereldoorlog heeft gezorgd voor extra inzet en afstemming en kosten. Deze kosten worden verhaald via een landelijke subsidie en bijdrage provincie. Voor Zevenaar is dit kostenneutraal.

554

504

21

0

501

501

32

3

Snelfietsroute F12
De gemeente Zevenaar legt samen met de gemeenten Duiven en Westervoort de snelfietsroute F12 aan in nauwe samenwerking met de provincie Gelderland. Binnen de drie gemeenten zijn in de afgelopen periode de eerste delen aangelegd van de fietsroute.

Binnen onze gemeente Zevenaar is in het afgelopen jaar begonnen met de aanleg van het westelijke deel van de route die loopt via de Roodwilligenstraat, de Huvenersweide, de Reisenakker en de Hunneveldweg richting Doesburgseweg. Het 1e deel van dit westelijke deel is in samenhang met de Platanenlaan in 2017 en 2018 gerealiseerd. Het saldo wordt gedekt uit de reserve kapitaallasten (eigen bijdrage gemeente Zevenaar)

874

874

879

0

6

768

-10

106

Onderzoek PlanMER Witte Kruis (verbinding Gelders Eiland met A12)
Het Plan van Aanpak is opgesteld en akkoord bevonden door zowel gemeente als provincie. Er is uitvoering gegeven aan de eerste fase van het Plan van Aanpak, waaronder inloopbijeenkomsten met stakeholders. Daarnaast zijn deelonderzoeken uitgevoerd op diverse onderdelen zoals verkeer, economie, woningbouw, sociale cohesie, recreatie en natuur. De resultaten worden verwerkt in een eind rapport met de probleemanalyse van het gebied. Dit rapport wordt ter besluitvorming voorgelegd aan het college van Zevenaar en de provincie.

550

500

14

0

67

67

469

433

Voorbereiding reconstructie weg Hengelder
De voorbereidende werkzaamheden rond reconstructie van de weg Hengelder zijn in 2019 afgerond. Er heeft een subsidieverantwoording aan de provincie plaatsgevonden, voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. Omdat de beschikbare middelen niet volledig waren besteed dient een deel van de subsidie te worden terugbetaald. Omdat de provincie de eindafrekening in maart 2020 heeft afgerond kan het krediet per einde 2019 nog niet worden afgesloten. De terugbetaling dient immers nog te worden verantwoord.

1.000

1.000

513

800

203

203

284

-3

Voorbereiding reconstructie Arnhemseweg
De voorbereidende werkzaamheden rond reconstructie van de Arnhemseweg zijn in 2019 afgerond. Er heeft een subsidieverantwoording aan de provincie plaatsgevonden, voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. Omdat de beschikbare middelen niet volledig waren besteed dient een deel van de subsidie te worden terugbetaald. Omdat de provincie de eindafrekening in maart 2020 heeft afgerond kan het krediet per einde 2019 nog niet worden afgesloten. De terugbetaling dient immers nog te worden verantwoord.

1.000

1.000

578

800

200

200

222

0

Snelfietsroute F12 traject 7&9
Bij de Doesburgseweg komt een oversteek van de snelfietsroute die het westelijke en oostelijke deel van de route binnen Zevenaar met elkaar verbindt. De uitwerking hiervan wordt gekoppeld aan de planuitwerking van de hoofdwegenstructuur in dit deel van Zevenaar. In de komende periode zullen wij dit deel in detail uit gaan werken ook weer in samenhang met de overige ontwikkelingen in het oostelijke deel van Zevenaar. Aan het einde van de Edisonstraat zal het nieuw te maken snelfietspad aansluiten op de fietsstructuur langs de Hengelderweg. De verbinding wordt gemaakt door middel van een fietstunnel die wordt aangelegd door Rijkswaterstaat bij de uitwerking van de plannen voor de A12 en A15.

1.584

1.394

57

836

24

-638

1.503

1.195

Onderzoek randweg nabij A 15
De planstudie is ' on hold' gezet i.v.m. het opstellen van het Verkeers- en vervoerplan. De noodzaak voor een Planstudie Noordelijke Randweg maakt hier deel van uit. In verband met de noodzakelijke gemeentelijke bezuiniging is dit project geschrapt.

150

0

14

0

0

0

136

0

Gimbornhof
Suggesta (eigenaar van de flat) heeft opdracht gegeven om een nieuw ontwerp te maken voor de entree. De werkzaamheden bij de entree zijn grotendeels uitgevoerd dit najaar. Er zijn nog een paar restpunten, vandaar dat het krediet door loopt naar 2018. Voor de sprookjespoel moet een kap plan gemaakt worden. Hiervoor loopt nu een aanvraag voor een vergunning bij het Waterschap. Krediet moet doorlopen naar 2018.

142

0

22

0

2

0

118

0

Sprookjespoel Gimbornhof
Wordt opgeschoond en is opnieuw onder profiel gebracht. De beplanting wordt nog aangebracht.

25

0

7

0

0

0

18

0

Gimbornhof
Hangt mede samen met de ontwikkeling van het Juvenaat. Heeft te maken met dunningen die de komende jaren worden uitgevoerd.

117

0

14

0

2

0

100

0

Vervangen diverse gemalen
Er zijn voorbereidingen getroffen voor de vervanging van het gemaal aan de Huygenslaan. Ook het gemaal van de Bingerdensedijk wordt momenteel aangepakt, verwachting is dat deze in 2018 klaar zullen zijn. De overige gemalen vallen onder het huidige watertakenplan (2017-2021) en hebben een looptijd van 2 jaar.

1.085

0

287

0

189

0

610

0

Bouwkundig deel gemaal Huygenslaan
Werkzaamheden zijn afgerond. Gemaal is voorzien van telemetriesysteem, persleiding en debietmeter, welke in het oorspronkelijk krediet (2012) niet waren opgenomen. Krediet kan worden afgesloten.

62

0

66

0

21

0

-25

0

Mechanisch deel gemaal Huygenslaan
Werkzaamheden zijn afgerond. Krediet kan worden afgesloten

62

0

67

0

0

0

-5

0

Mechanisch deel BBL Witte Kruis
Nog niet afgerond, krediet kan nog niet worden afgesloten.

31

0

0

0

8

0

23

0

Vervanging bouwkundig deel gemalen Methen
We zijn nog in afwachting van de resultaten van het onderzoek afvalwater structuurplan.

118

0

0

0

0

0

118

0

Vervanging bouwkundig deel gemalen Edisonstr/O.Steeg
Gemaal RG Edisonstraat is bouwkundig in orde en wordt niet uitgevoerd. De Oude Steeg komt wel in uitvoering. Dit is afhankelijk van verlegging persleiding door waterschap ivm aanleg van de verbreding A12.

96

0

20

0

4

0

73

0

Vervanging mechanisch deel gemalen Edisonstr/O.Steeg
Gemaal RG Edisonstraat is klaar, maar Oude Steeg nog niet. De uitvoering is gepland in 2020, ook afhankelijk van de verlegging ivm de verbreding A12.

63

0

28

0

0

0

35

0

Gemalen bouwkundig
Geplande bouwkundige investeringen aan gemalen in de jaren 2017 en 2018 oud gemeente Zevenaar, vastgesteld in het watertakenplan. De uitvoering loopt door in 2020.

141

0

0

0

0

0

141

0

Gemalen mech/elek en mini-gemalen
Geplande vervanging van mini gemalen van de voormalige gem Zevenaar. De uitvoering loopt nog door in 2020.

512

0

106

0

156

0

250

0

Riolering Zonnemaat
De kolken en inspectieputten zijn vervangen. In 2017 en 2018 wordt een deel van de riolering afgekoppeld. Er wordt gestreefd om het regenwater zichtbaar af te voeren. Dit project wordt ook in fasen uitgevoerd, er worden nu voorbereidingen getroffen voor fase 4.

1.100

0

513

0

587

0

0

0

Pilot afkoppeling/infiltratie regenwater Zonnemaat
In 2017 en 2018 wordt verder gewerkt aan het verbeteren van de afvoer van het regenwater op Zonnemaat. Loopt mee in project riolering Zonnemaat.

135

0

0

0

135

0

0

0

Revitalisering Giesbeek
Het definitieve inrichtingsplan is inmiddels aan de bewoners gepresenteerd en positief ontvangen. Op dit moment zijn de tekeningen en het bestek gereed en heeft er een aanbesteding plaatsgevonden. Het werk is voorlopig gegund aan KWS. Begin september zal de definitieve planning plaatsvinden. Daarna zullen de werkzaamheden starten.

De uitvoeringsperiode betreft ca. 1,5 jaar. Om een goede afwatering te kunnen garanderen is een extra pompgemaal geplaatst en kan het nieuwe rioleringssysteem hoger worden aangelegd. De grondwaterfluctuatie in het projectgebied, dat sterk wordt beïnvloed door de IJssel, zal de uitvoeringsperiode sterk bepalen. Er wordt nog onderzocht of bronnering verantwoord mogelijk is. Naar verwachting zal het project eind begin 2020 worden afgerond.

5.043

1.347

1.196

0

2.370

1.347

1.477

0

Korte ketens in Liemers Landschap
De Provincie Gelderland heeft de gemeente Zevenaar een subsidie van € 72.942 toegekend in het kader van het programma POP3 ‘Samenwerking voor innovaties op lokaal niveau – korte voorzieningsketens’ op basis van het projectplan ‘Korte Ketens in Liemers Landschap’. De gemeente Zevenaar treedt hierbij op als penvoerder van een Samenwerkingsverband van 7 partijen. De gemeente Zevenaar financiert als penvoerder het project voor. Hiertoe is het krediet aangevraagd.

73

73

73

0

0

71

0

2

Project stedelijke herverkaveling
In november 2016 is de gemeenteraad geïnformeerd over het proefproject stedelijke herverkaveling. Voor het maken van het businessplan is een krediet van € 40.000 beschikbaar gesteld. Het College heeft eind 2017 besloten om het project aan de markt over te laten en de inrichting van het gebied rond de toekomstige nieuwe aansluiting A12 conform provinciaal inrichtingsplan uit te laten voeren. E.e.a. omdat er teveel onduidelijkheid bestond omtrent ontwikkelingen Spoorallee en Hengelder. Doordat het project niet conform plan is uitgevoerd is slechts een gedeelte van de subsidie ontvangen. Hierdoor is sprake van een overschrijding.

40

33

37

24

0

0

3

9

1e inrichting en olp Brede School Groot Holthuizen
In maart 2015 een deel beschikbaar gesteld. Resterende gedeelte is in 2019 beschikbaar gesteld. Krediet kan worden afgesloten

86

0

72

0

14

0

0

0

Ontwikkeling Brede School locatie Platanenlaan
De Raad heeft 25 november 2015 besloten om de hoogte van het krediet vast te stellen op € 3.000.000. In de raadsvergaderingen van 5 juli 2017 en 21 december 2018 zijn aanvullende kredieten, groot resp.€ 2.036.921 en € 257.674 toegekend. De oplevering wordt verwacht in het 2e kwartaal 2020.

5.295

0

42

0

2.500

0

2.752

0

Reconstructie Halve Maan
Dit project is nog in voorbereiding. In mei 2020 start de uitvoering hiervan.

1.074

0

0

0

8

0

1.066

0

Drukriolering mechanisch 2018 Rijnwaarden
Krediet voor investeringen uit het watertakenplan van de voormalige gemeente Rijnwaarden voor het jaar 2018. In 2020 gaan we verder met de (achterstallige) investeringen in Rijnwaarden en wordt dit krediet volledig benut.

75

0

3

0

18

0

54

0

Drukriolering bouwkundig 2018 Rijnwaarden
Krediet voor investeringen uit het watertakenplan van de voormalige gemeente Rijnwaarden voor het jaar 2018. In 2020 gaan we verder met de (achterstallige) investeringen in Rijnwaarden en wordt dit krediet volledig benut.

75

0

3

0

0

0

72

0

Investering Dorpscentrum De Cirkel/De Duim
Het krediet kan worden afgesloten. Er is sprake van een geringe overschrijding wegens kosten accountantscontrole, nacalculatie CAR-verzekering, hogere sloopkosten en advieskosten i.v.m. verantwoording van de provinciale subsidie.

717

33

714

8

77

94

-74

-68

Veiligheidsvoorzieningen gemeentelijke gebouwen
De werkzaamheden zijn nog niet afgerond. Het aanbrengen van valbeveiligingen gaat over het algemeen samen met vervangingen van de dakbedekking, en er staan nog een aantal vervangingen voor 2020 op de planning

100

0

18

0

26

0

55

0

Speelvoorziening voor kinderen met beperking
Krediet voor voorzieningen voor kinderen met beperking. Krediet wordt in 2020 besteed.

85

0

70

0

0

0

15

0

Fietspad Geitenwaard
De uitvoering van dit werk is in 2021

100

0

0

0

1

0

99

0

Herinrichting Tengnagelwaard
Uitvoering vindt in 2020 plaats

55

0

1

0

25

0

29

0

Snelfietsroute F12 overige percelen
Zie krediet 7039

652

642

0

0

1

0

650

642

Aanleg lichtinstallatie Atletiekbaan.
De uitvoering is doorgeschoven naar 2020 omdat de Atletiekbaan (toplaag en fundering) eveneens in 2020 vervangen worden waardoor de werkzaamheden gezamenlijk uitgevoerd kunnen worden.

70

0

0

0

0

0

70

0

Vervangen parkeerautomaten.
De parkeerautomaten zijn in 2019 vervangen. De financiële afwikkeling zal in 2020 plaatsvinden. Wij verwachten nog een bedrag van € 20.000 aan kosten voor vervanging van stadspaslezers terug te ontvangen omdat wij hiervoor een onderhoudscontract gaan afsluiten. Hierna kan het krediet binnen het budget worden afgesloten.

200

0

13

0

205

0

-18

0

Fietsoversteek rotonde Landeweerdijk
Dit project kent een doorlooptijd tot en met het 1e kwartaal van 2020 en loopt volgens planning. De afrekening met de aannemer vindt dan begin 2e kwartaal 2020 plaats. Het krediet kan daarom in de loop van dat jaar worden afgesloten.

100

0

0

0

15

0

85

0

Toyota Pick-Up met kraan
Er komen in 2020 nog kosten die te maken hebben met deze aanschaf.

68

0

0

0

23

0

45

0

Ford Transit pick-up
Betreft vervangingsinvestering. Uitgesteld in afwachting van toekomstvisie afdeling openbare werken

68

0

0

0

0

0

68

0

Vervangen Cruijff court
Vervangen van de toplaag van het kunstgras en het hekwerk

75

0

0

0

76

0

-1

0

WMO hulpmiddelen 2019
Op dit krediet worden de nieuw aangeschafte hulpmiddelen, via RSR verantwoord. Onder deze hulpmiddelen vallen de nieuwe scootmobielen en rolstoelen. In 2019 zijn er meer nieuwe hulpmiddelen ten laste van dit krediet gebracht. Dit heeft geleid tot een overschrijding van € 244.000. Dit krediet kan worden afgesloten.

525

0

0

0

770

0

-245

0

Herinrichting BAT terrein - voorbereiding Fase 1 en 2
Krediet bestemd voor voorbereidingskosten van uitvoering fase 1 en de herinrichting voorterrein.

66

0

6

0

20

0

40

0

Herinrichting BAT terrein - uitvoering Fase 1
Krediet is bestemd voor het realiseren van de fietsenstalling voor de medewerkers en voor plaatsen van voorzieningen voor onder-bovengrondse afvalinzameling.

495

0

51

0

400

0

44

0

Bruisend maken centrum Zevenaar (o.a. straten etc)
Het plan voor fietsparkeren is in 2019 uitgewerkt. Daarnaast is gewerkt aan een plan om de bestaande banken en prullenbakken te vervangen en twee boombanken te plaatsen in het centrum. Over het aanbrengen van gevelgroen is overeenstemming bereikt met de gebouweigenaren. Gevelgroen zal op vier locaties in het centrum terugkomen. De hierboven beschreven werkzaamheden zullen in 2020 worden uitgevoerd.

158

0

5

0

6

0

147

0

Vervanging BOV armaturen 2016-2025 deel 2018
Conform beleidsplan openbare verlichting. Wordt in 2020 volledig uitgegeven

270

0

0

0

252

0

17

0

Vervanging BOV masten 2016-2025 deel 2018
Krediet kan worden afgesloten

211

0

0

0

211

0

0

0

Vervanging masten (voormalig Rijnwaarden) 2018
Krediet kan worden afgesloten

55

0

0

0

55

0

0

0

Vervanging armaturen (voormalig Rijnwaarden) 2018
Krediet kan worden afgesloten

85

0

12

0

73

0

1

0

Herinrichten Raadhuisplein
We zijn gestart met de voorbereidingen om te komen tot een ontwerp met kostencalculatie om u voor te leggen. Hier gaat een uitgebreid participatietraject met ondernemers, gebruikers, omwonenden en overige belanghebbenden aan vooraf. We hebben individuele interviews en brede bijeenkomsten georganiseerd waar we ideeën, wensen en eisen hebben opgehaald. Op basis hiervan maken we een schetsontwerp van het plein dat we presenteren tijdens een openbare bijeenkomst. Na deze bijeenkomst wordt het schetsontwerp uitgewerkt tot een technisch ontwerp met kostencalculatie, waarna besluitvorming kan plaatsvinden.

40

0

0

0

18

0

22

0

Uitvoering reconstructie Hengelder
Wij hebben subsidie ontvangen van de provincie voor de uitvoering. De voorbereiding van de uitvoering is gestart.

9.750

9.750

0

0

3.823

3.823

5.927

5.927

Uitvoering reconstructie Arnhemseweg
De Arnhemseweg is vorig jaar opgeleverd. Nog een paar werkzaamheden worden in 2020 uitgevoerd i.v.m.het jaargetijde (bijv. inzaaien gras).

8.375

8.375

0

0

5.287

5.287

3.088

3.088

Voorbereiding aanleg 2e viaduct 7Poort
In verband met de focus op de kaveluitgifte op 7Poort heeft de voorbereiding van aanleg van het 2e viaduct vertraging opgelopen. Deze werkzaamheden worden in 2020 weer opgepakt.

400

0

0

0

1

0

399

0

Herontwikkeling Vestersbos
In 2018 is een uitvraag aan de markt voorbereid voor herontwikkeling van deze voormalige schoollocatie naar woningbouw. Voordat dit zijn beslag kreeg, is de locatie deel gaan uitmaken van het onderzoek naar een Integraal Kind Centrum als onderdeel van het Integraal Huisvestingsplan. Als in dat kader straks een besluit over het programma op de locatie bekend is, wordt dit als ruimtelijk project voortgezet.

80

0

7

0

9

0

63

0

Verstrekte duurzaamheidsleningen

0

0

0

0

269

0

-269

0

Verbeteren en verduurzamen masten OV
Krediet kan worden afgesloten

200

0

100

0

100

0

0

0

Vervangen BOV 2016-2025 masten 2019
Krediet wordt in 2020 uitgegeven

83

0

0

0

40

0

43

0

Vervangen BOV 2016-2025 armaturen 2019
Conform beleidsplan openbare verlichting. Wordt in 2020 volledig uitgegeven

204

0

0

0

12

0

192

0

Oversteek Douwes Dekkerstraat
Dit project komt in 2020 in uitvoering. Het is de verwachting dat de afrekening met de aannemer in dat jaar zal plaatsvinden.

85

0

0

0

0

0

85

0

Planvorming Herinrichting Doesburgseweg
Dit wordt opgepakt nadat de Arnhemseweg en de weg Hengelder afgerond zijn.

25

0

0

0

3

0

22

0

Planvorming Herinrichting Edisonstraat
Wij onderzoeken welke maatregelen (tijdelijk) genomen kunnen worden om het toekomstig verkeer via de Edisonstraat te begeleiden totdat de aanpassingen aan de Griethse Poort en Doesburgseweg gereed zijn.

33

0

0

0

3

0

30

0

Planvorming Herinrichting Mercurion
Dit wordt opgepakt nadat de Arnhemseweg en de weg Hendgelder afgerond zijn.

25

0

0

0

3

0

22

0

Vervangen hardware werkplekken
In de begroting 2018 is een krediet van € 450.000 beschikbaar gesteld voor de vervanging en flexibilisering van de huidige werkplekken. Een deel hiervan is in 2019 gebruikt voor de aanschaf van mobiele apparatuur voor degenen die daar vanwege hun werkzaamheden baat bij hebben. In 2020 voorzien we vervanging van apparatuur op vaste werkplekken.

450

0

0

0

173

0

277

0

Invullen gebouw Raadhuisplein 1
De sloop en de herbouw van het gebouw hebben vertraging opgelopen. In 2019 hebben we geen werkzaamheden voor deze activiteit gedaan.

140

0

0

0

0

0

140

0

Kunstgrasvelden (2 stuks)
Betreft krediet voor de aanleg van kunstgras trapveldjes. Een hiervan is in 2019 aangelegd in de Thebenstraat in Zevenaar. In 2020 zal worden bepaald waar de andere wordt aangelegd.

80

0

0

0

23

0

57

0

Masten (voormalig Rijnwaarden)
Krediet kan worden afgesloten

55

0

0

0

55

0

0

0

Armaturen (voormalig Rijnwaarden)
Krediet kan worden afgesloten

85

0

0

0

84

0

1

0

Vervanging VRI Arnhemseweg
Krediet voor het vervangen van een kleine VRI op de Methen/Arnhemseweg. Afhankelijk van de technische staat van het toestel wordt dit ingepland.

50

0

0

0

0

0

50

0

Herinrichting Babberichseweg
Onderzoek naar de inrichting van de Babberichseweg

25

0

0

0

9

0

16

0

Dorpstraat/Babberichseweg
Dit werk is in 2019 uitgevoerd. Moet nog financieel afgewikkeld worden (betreft bijdrage aan opdrachtnemer)

120

0

0

0

0

0

120

0

Heilige Huisjes/Zuiderlaan
Krediet kan worden afgesloten

85

0

0

0

85

0

0

0

Tractor Valta
Betreft vervangingsinvestering. Uitgesteld in afwachting van toekomstvisie afdeling openbare werken

115

0

0

0

0

0

115

0

Toyota Hi-Lux
Betreft vervangingsinvestering. Uitgesteld in afwachting van toekomstvisie afdeling openbare werken

40

0

0

0

0

0

40

0

VW Crafter Pick-Up (vervangt 352)
Betreft vervangingsinvestering. Uitgesteld in afwachting van toekomstvisie afdeling openbare werken

61

0

0

0

0

0

61

0

VW Crafter Pick-Up (vervangt 350)
Betreft vervangingsinvestering. Uitgesteld in afwachting van toekomstvisie afdeling openbare werken

61

0

0

0

0

0

61

0

Gazonmaaier Angerlo (vervangt 636)
Betreft vervangingsinvestering. Uitgesteld in afwachting van toekomstvisie afdeling openbare werken

90

0

0

0

0

0

90

0

Gazonmaaier Sabo (vevangt 630)
Betreft vervangingsinvestering. Uitgesteld in afwachting van toekomstvisie afdeling openbare werken

60

0

0

0

0

0

60

0

Tractor New Holland (Rosorum)
Betreft vervangingsinvestering. Uitgesteld in afwachting van toekomstvisie afdeling openbare werken

72

0

0

0

0

0

72

0

Kolkenzuiger Volvo (vervangt 211)
Betreft vervangingsinvestering. Uitgesteld in afwachting van toekomstvisie afdeling openbare werken

300

0

0

0

0

0

300

0

Verbetering riolering Angerlo mech/elec, mini 15jr
Er is €3.500.000 krediet verstrekt voor rioleringswerkzaamheden en klimaatadaptatieve maatregelen in Angerlo. Dit is onderdeel van een project met een integrale aanpak waarbij ook wegen, groen en openbare verlichting wordt meegenomen. Op dit krediet worden de investeringen met een looptijd van 15 jaar geboekt. Is onderdeel van de investeringen uit het WTP in 2019-2020.

300

0

0

0

0

0

300

0

Vern riolen klimaatadaptatieve maatregelen Liemers 15 jr
Krediet voor geplande aanpassingen en vervangingen aan verouderde en slechte rioolgemalen. Tevens is dit krediet bestemd voor klimaatadaptatieve maatregelen en vernieuwingswerkzaamheden. Op dit krediet worden de investeringen met een looptijd van 15 jaar geboekt. Is onderdeel van de investeringen uit het WTP in 2019-2020.

183

0

0

0

25

0

158

0

Rioolvervanging klim. Adapt maatregelen Liemers 70 jr
Krediet voor geplande aanpassingen en vervangingen aan verouderde en slechte rioolgemalen. Tevens is dit krediet bestemd voor klimaatadaptatieve maatregelen en vernieuwingswerkzaamheden. Op dit krediet worden de investeringen met een looptijd van 70 jaar geboekt. Is onderdeel van de investeringen uit het WTP in 2019-2020

1.990

0

0

0

46

0

1.944

0

Verbetering riolering Angerlo rioolvervanging-70jr
Er is 3.500.000 krediet verstrekt voor rioleringswerkzaamheden en klimaatadaptatieve maatregelen in Angerlo. Dit is onderdeel van een project met een integrale aanpak waarbij ook wegen, groen en openbare verlichting wordt meegenomen. Op dit krediet worden de investeringen met een looptijd van 70 jaar geboekt. Is onderdeel van de investeringen uit het WTP in 2019-2020

3.200

0

0

0

0

0

3.200

0

Herinrichting openbare ruimte locatie Platanenlaan
Het krediet is beschikbaar gesteld in 2020. In 2019 is gestart met de voorbereidende juridische en adviserende werkzaamheden. De start en afronding van de herinrichting van de openbare ruimte staan gepland voor 2020.

0

0

0

0

28

0

-28

0

Tijd huisv/verhuisk aanpassing locatie Platanenlaan
In juli 2019 zijn de basisscholen de Lindenhage en Het Kofschip naar de tijdelijke locaties in de G. Gezellestraat en Da Costastraat verhuisd. Vanaf het moment van verhuizing wordt voor de groepen 3 en 4 gymvervoer ingezet. In 2020 staat de verhuizing terug naar de locatie Platanenlaan gepland.

195

0

0

0

137

0

58

0

Uitbr capaciteit+olp inrichting basisschool De Bem
Het krediet is beschikbaar gesteld voor de 1e inrichting onderwijsleerpakket en meubilair voor 7 groepen van de basisschool de Bem. Overschrijding kan worden gedekt uit gehonoreerd krediet (act.nr.) 526.

100

0

0

0

102

0

-2

0

Bouwkundige aanpassing ds. Jonkerschool
Dit krediet is beschikbaar gesteld. De Ds. Jonkerschool sluit echter de deuren in augustus 2021. In overleg met schoolbestuur en het dorp wordt bekeken of krediet nog wordt ingezet voor de Ds. Jonkerschool.

25

0

0

0

0

0

25

0

Aanpassing Arnhemseweg/Hengelder/scopewijzigingen
Deze worden uitgevoerd gelijktijdig met de uitvoering van de reconstructie van de Arnhemseweg of weg Hengelder.

250

0

0

0

19

0

231

0

Aanpassing en uren  Arnhemseweg/Hengelder/scopewijzigingen
Deze maken deel uit van de begeleiding van de uitvoering van beide wegen en scopewijzigingen.

335

0

0

0

36

0

299

0

Uitvoering entree Hengelder/gebiedsvisie
Deze wordt uitgevoerd gelijktijdig met de uitvoering van de reconstructie van de weg Hengelder.

2.636

0

0

0

183

183

2.454

2.454

G Gezellestraat (sterrenschool) uitbreiding-aanpassing
In verband met de realisering van de onderwijshuisvesting en verkeerskundige aanpassingen t.b.v. de locatie aan de G. Gezellestraat (Sterrenschool) is in de raad van december 2019 het krediet beschikbaar gesteld. De uitgaven hebben betrekking op de voorbereidende werkzaamheden (haalbaarheidsonderzoek door derden).

0

0

0

0

8

0

-8

0

Boerderijkavel Sleeg 17
Met het oog op de ontwikkeling van Groot Holthuizen en de fysieke ligging van deze kavel (in de voormalige Holtkamp) is deze uit de grondexploitatie Zevenaar Oost gehaald en ondergebracht binnen de Materiële vaste activa op de gemeentelijke balans. Een en ander sluit beter aan op de BBV-regels welke in 2019 verduidelijkt zijn in een nieuwe notitie. De locatie wordt in 2020 weer ingebracht in de op te stellen grondexploitatie De Holtkamp welke t.z.t. aan de raad wordt voorgelegd. Binnen deze GREX vindt verdere ontwikkeling van de kavel plaats aan de hand van een nog op te stellen stedenbouwkundige opzet.

0

0

0

0

380

0

-380

0

Gronden Landeweer Zuid
De ontwikkeling van de Landeweer Zuid loopt achter. Dit in tegenstelling tot de overige gronduitgifte op 7Poort. Het is daarom nodig om voor dit gebied een nieuwe visie uit te werken. Wat zijn de (on)mogelijkheden van deze locatie? Vooruitlopend daarop zijn de gronden uit de grondexploitatie Zevenaar Oost gehaald en ondergebracht binnen de Materiële vaste activa op de gemeentelijke balans. Een en ander sluit beter aan op de BBV-regels welke in 2019 verduidelijkt zijn in een nieuwe notitie.

0

0

0

0

1.445

0

-1.445

0

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/11/2020 10:00:39 met de export van 06/11/2020 09:58:28