Jaarstukken 2019
portal

Paragrafen

Bedrijfsvoering

Personeel

Onderstaand overzicht geeft de vastgestelde formatie per afdeling aan per 31 december 2019.

Ziekteverzuim

Over 2019 is het gemiddelde verzuimpercentage 6,07 % (280 ziekmeldingen). Hiervan is 4,77% langdurig verzuim (langer dan 42 dagen). In 2019 is de meldingsfrequentie voor de gehele organisatie 1,02. Met name in de leeftijdscategorie 55 jaar en ouder is het verzuimpercentage het hoogst, ook heeft deze leeftijdscategorie de hoogste meldingsfrequentie, namelijk 1,23. Idealiter ligt de meldingsfrequentie tussen 0,7 en 1. We zien ten opzichte van 2018 een toename in het verzuim, en ook wat betreft het langdurig verzuim. De oorzaken voor het langdurig verzuim zijn divers. Met zes weken stelt de bedrijfsarts de probleemanalyse op. Op basis daarvan stellen medewerker en leidinggevende een plan van aanpak op voor de re-integratie. Het nauw én frequent contact houden met de medewerker en het stellen van de juiste vragen draagt in belangrijke mate bij aan een snelle re-integratie. Wat heb je nodig om weer (gedeeltelijk) te kunnen werken? Wat kun je zelf doen? Wat kan de bedrijfsarts voor je doen? Wat kan ik als werkgever voor je doen? Daarnaast is het belangrijk om eventuele signalen van stress vroegtijdig te herkennen en deze bespreekbaar te maken.
Begin 2020 wordt een PMO (Periodiek Medisch Onderzoek) uitgezet, waarvan de resultaten op organisatieniveau in het tweede kwartaal bekend zullen zijn. Op basis hiervan kunnen gerichte acties op individueel en/of groepsniveau ter voorkoming van ziekteverzuim worden ingezet. Omdat we een toename zien van het verzuimpercentage gaan we ook het eigen regie model evalueren.

Werkelijk 2017

Werkelijk 2018

Begroot 2019

Werkelijk 2019

%Ziekteverzuim

4,34

5,13

4,00

6,07

Organisatie

De gemeente Zevenaar is een klantgerichte organisatie waarin de inwoner centraal staat. De organisatie is daarvoor ingericht volgens een vraaggericht concept. De dienstverlening is gebaseerd op 3 focuspunten:
•   Service op maat
•   Verbindend
•   Gastvrij
De inrichting en ontwikkeling van onze organisatie en bedrijfsvoering zijn gericht op het realiseren van de visie van de gemeente Zevenaar binnen de rolopvatting van een verbindende overheid.
Vanuit het Programma Zevenaar Verbindt zijn in 2019 diverse activiteiten uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn de start van het project hostmanship waarin medewerkers gestimuleerd worden meer in verbinding te staan met de inwoners. Daarnaast werden in 2019 de Zevenaar Academie en het teambuildingstraject voortgezet.

Integriteitsbeleid
De gemeente hecht veel waarde aan het integer handelen. Nieuwe medewerkers moeten daarvoor een gelofte of een verklaring voor afleggen. Als aanvulling/tegenhanger van de integriteit heeft het onderwerp fraude(risico’s) ook op de agenda van het MT gestaan. In 2020 zal het belang van dit verder onder de aandacht worden gebracht.

Onderstaand overzicht geeft de vastgestelde formatie per afdeling aan per 31-12-2019.

Afdeling

Totaal formatie

Directeur/S&B/P&P

8,50

Griffie

2,67

Maatschappelijke Ontwikkeling

20,24

Maatschappelijke Dienstverlening

42,15

Publiekszaken

20,36

Openbare Werken

65,80

Beheer Openbare Ruimte

28,85

Ruimtelijke Ontwikkeling

23,16

Vergunning, toezicht en handhaving

25,79

Bedrijfsvoering

28,39

Financiën

18,09

Informatiebeheer

31,17

Totaal

315,17

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/11/2020 10:00:39 met de export van 06/11/2020 09:58:28