Jaarstukken 2019
portal

Programma's

Sport, cultuur en recreatie

5.Sport, cultuur en recreatie

Algemeen

Omschrijving

Dit programma gaat over de beleidsvelden sport, kunst en cultuur, erfgoed, media (bibliotheek), openbaar groen en vrijetijdseconomie.

Wat willen we bereiken?

We willen een gemeente zijn waar inwoners prettig wonen en waar voldoende mogelijkheden zijn om te sporten, culturele activiteiten te ontplooien of hieraan deel te nemen en te recreëren.

Beleidskaders

·   Beleidsnota Sport 2013-2020
·   Cultuur en erfgoedpact de Liemers 2017-2020 (2017)
·   Projectplan ZO Zevenaar (2016)
·   Notitie kunstbezit
·   Camperplaatsenbeleid Rijnwaarden (2014)
·   Rijnwaarden: ’t Gelders Eiland, Visie vrijetijdseconomie en impactstudie overnachtingshaven (2013)
·   Beleidsnota Horeca als nevenfunctie in het buitengebied (2014)
·   Omgevingsvisie Gelders eiland 2030 (2017)
·   ·Beleidsplan Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Participatiewet 2020-2023 (2020)
·   Beleidsplan IBOR (integraal beheer openbare ruimte) Zevenaar (2018)
·   Bomenbeleidsplan Zevenaar 2016-2026 (2016)
·   Groenbeleidsplan Rijnwaarden 2016-2026 (2016)
·   Structuurvisie gemeente Zevenaar 2030
·   Cultuurhistorische waardenkaart Rijnwaarden 2013
·   Cultuurhistorische waardenkaart Zevenaar 2013
·   Een visie op het erfgoed 2015-2019 (Zevenaar)
·   Erfgoedverordening Zevenaar 2018
·   Subsidieverordening monumenten Zevenaar 2018
·   Beleidsplan Stedelijk Groen 2006-2016
- Beleidskader vrijetijdseconomie Zevenaar (2019)

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1.000

Lasten

€ 8.297

5,5 %

Baten

€ 921

0,6 %

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/11/2020 10:00:39 met de export van 06/11/2020 09:58:28