Jaarstukken 2019
portal

Programma's

Onderwijs

4.Onderwijs

Algemeen

Omschrijving

Dit programma gaat over alle onderwijszaken, zoals het openbaar onderwijs, huisvesting van scholen en leerlingzaken (leerlingenvervoer, kinderopvang, volwasseneneducatie, onderwijsachterstandenbeleid).

Wat willen we bereiken?

We willen dat alle kinderen en jongeren opgroeien in een kansrijke omgeving met kwalitatief goed onderwijs.

Beleidskaders

 • Beleidsplan Onderwijs en Jeugd Zevenaar 2015-2019 (vastgesteld in 2015)
 • Convenant Schoolveiligheid, 14-06-2018 (Liemers College, Politie Basiseenheid Rivierenland-Oost, Gemeente Zevenaar)
 • Beleidsregels Handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 2014 (Liemers) (vastgesteld in 2014)
 • Integraal Huisvestingsplan 2020-2036 (2019)
 • Kansen voor Morgen visiedocument Lokaal onderwijsbeleid Rijnwaarden 2016-2018 (vastgesteld in 2016)
 • Visiedocument 'De verbinding van onderwijs en jeugd in de Liemers' (2015) (vastgesteld in 2015)
 • Visiedocument 'Ouderbetrokkenheid: 1+1=3' OOGO De Liemers 2015 (vastgesteld in 2015)
 • Beleidsnota Harmonisatie Kinderopvang Peuterspeelzalen gemeente Zevenaar 2018 e.v. (vastgesteld in 2018)
 • Beleidsplan Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Participatiewet 2020-2023 (2020)
 • Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs Zevenaar 2020 (2019)
 • Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Zevenaar 2020 (2019)
 • Nota Vastgoedbeleid gemeente Zevenaar (2016)
 • Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs Zevenaar 2019
 • Verordening leerlingenvervoer Zevenaar 2018

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1.000

Lasten

€ 4.995

3,3 %

Baten

€ 810

0,5 %

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/11/2020 10:00:39 met de export van 06/11/2020 09:58:28