Jaarstukken 2019
portal

Financiën

Overzicht van algemene dekkingsmiddelen

Overzicht van algemene dekkingsmiddelen

Onder algemene dekkingsmiddelen vallen voor onze gemeente de volgende onderdelen:
- Algemene uitkeringen;
- Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is;
- Dividend;
- Saldo van de financieringsfunctie.

Onder dividend dat onder het taakveld Treasury wordt opgenomen is het totaalbedrag van de dividendgelden van Alliander, het waterbedrijf Vitens en de Bank voor Nederlandse gemeenten te zien.

Het saldo van de financieringsfunctie betreft alle betaalde rentelasten over de aangegane leningen en over de aangetrokken middelen in rekening-courant en de ontvangen baten over de uitzettingen. Deze posten vallen eveneens onder het taakveld Treasury.

Algemene dekkingsmiddelen

Rekening
2019

Begroting
2019

Verschil

Algemene uitkering

67.129

66.517

612

Belasting op eigendom en gebruik bedrijven

3.959

3.799

160

Belasting op eigendom woningen

6.510

6.352

158

Hondenbelasting

314

322

-8

Precariobelasting

34

19

15

Totaal algemene dekkingsmiddelen

77.946

77.009

937

Algemene dekkingsmiddelen dividend

Rekening
2019

Begroting
2019

Verschil

Treasury

744

742

2

Algemene dekkingsmiddelen saldo van de financieringsfunctie

Rekening
2019

Begroting
2019

Verschil

Treasury

-945

-813

-132

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/11/2020 10:00:39 met de export van 06/11/2020 09:58:28