Jaarstukken 2019
portal

Financiën

Overzicht van baten en lasten per taakveld

Baten per taakveld (bedragen x € 1.000)

Primitieve begroting

Na wijziging

Realisatie

Verschil

0. Bestuur en ondersteuning

0.1

Bestuur

0

550

1.115

565

0.10

Mutaties reserves

1.048

5.900

5.909

9

0.2

Burgerzaken

809

809

532

-277

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

374

1.062

1.039

-23

0.4

Overhead

2.012

1.791

1.918

127

0.5

Treasury

669

921

884

-36

0.61

OZB woningen

6.332

6.352

6.510

157

0.62

OZB niet-woningen

3.754

3.804

3.964

160

0.63

Parkeerbelasting

1.221

1.267

1.200

-67

0.64

Belastingen overig

2.706

2.696

2.579

-117

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

64.484

66.517

67.129

612

0.8

Overige baten en lasten

106

165

138

-27

Totaal programma 0.

83.515

91.834

92.916

1.082

1. Veiligheid

0.10

Mutaties reserves

0

1

1

0

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

16

14

22

9

1.2

Openbare orde en veiligheid

56

54

52

-2

Totaal programma 1.

72

68

75

7

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

0.10

Mutaties reserves

471

797

831

34

2.1

Verkeer en vervoer

455

150

176

26

2.2

Parkeren

0

0

1

1

2.5

Openbaar vervoer

0

0

0

0

Totaal programma 2.

926

947

1.008

61

3. Economie

0.10

Mutaties reserves

40

28

28

0

3.1

Economische ontwikkeling

0

0

0

0

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

9.643

33.896

32.357

-1.539

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

44

45

35

-10

3.4

Economische promotie

448

448

374

-74

Totaal programma 3.

10.175

34.416

32.793

-1.623

4. Onderwijs

0.10

Mutaties reserves

76

76

68

-8

4.1

Openbaar basisonderwijs

0

0

0

0

4.2

Onderwijshuisvesting

1

1

0

-1

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

305

801

810

8

Totaal programma 4.

382

878

878

0

5. Sport, cultuur en recreatie

0.10

Mutaties reserves

63

1.470

1.453

-17

5.1

Sportbeleid en activering

0

0

0

0

5.2

Sportaccommodaties

610

612

623

12

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

343

150

161

11

5.4

Musea

34

34

36

2

5.5

Cultureel erfgoed

15

15

25

10

5.6

Media

0

0

0

0

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

37

85

75

-10

Totaal programma 5.

1.103

2.366

2.374

8

6. Sociaal domein

0.10

Mutaties reserves

199

101

89

-12

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

166

129

121

-8

6.2

Wijkteams

0

38

36

-2

6.3

Inkomensregelingen

11.304

10.988

11.073

85

6.4

Begeleide participatie

0

0

0

0

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.003

455

470

15

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

0

0

0

0

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

0

0

0

0

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

0

0

0

0

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

0

0

0

0

Totaal programma 6.

12.672

11.710

11.789

78

7. Volksgezondheid en milieu

0.10

Mutaties reserves

487

427

258

-169

7.1

Volksgezondheid

0

100

60

-40

7.2

Riolering

4.448

4.508

4.522

13

7.3

Afval

3.781

3.684

3.688

4

7.4

Milieubeheer

0

47

43

-4

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

143

143

124

-18

Totaal programma 7.

8.859

8.909

8.694

-215

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

0.10

Mutaties reserves

-76

159

0

-158

8.1

Ruimtelijke ordening

15

23

17

-6

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

3.578

4.306

7.621

3.315

8.3

Wonen en bouwen

1.267

2.422

2.622

201

Totaal programma 8.

4.784

6.910

10.261

3.351

Totaal baten

122.488

158.039

160.789

2.750

Lasten per taakveld (bedragen x € 1.000)

Primitieve begroting

Na wijziging

Realisatie

Verschil

0. Bestuur en ondersteuning

0.1

Bestuur

2.048

2.634

3.167

-533

0.10

Mutaties reserves

1.607

6.851

6.851

0

0.2

Burgerzaken

921

909

762

147

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

1.235

1.838

1.758

80

0.4

Overhead

17.962

17.196

15.608

1.588

0.5

Treasury

1.140

993

1.093

-100

0.61

OZB woningen

404

367

369

-2

0.62

OZB niet-woningen

0

5

5

0

0.63

Parkeerbelasting

-1

2

3

-1

0.64

Belastingen overig

148

163

170

-7

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0

0

0

0

0.8

Overige baten en lasten

548

1.138

1.010

128

Totaal programma 0.

26.011

32.096

30.796

1.300

1. Veiligheid

0.10

Mutaties reserves

0

0

0

0

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

2.512

2.470

2.457

13

1.2

Openbare orde en veiligheid

255

553

595

-42

Totaal programma 1.

2.767

3.023

3.052

-29

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

0.10

Mutaties reserves

0

176

176

0

2.1

Verkeer en vervoer

4.151

4.145

4.418

-273

2.2

Parkeren

1.021

1.310

1.316

-6

2.5

Openbaar vervoer

50

14

14

0

Totaal programma 2.

5.222

5.645

5.925

-280

3. Economie

0.10

Mutaties reserves

0

0

0

0

3.1

Economische ontwikkeling

216

298

329

-31

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

9.643

31.521

29.218

2.303

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

82

139

120

19

3.4

Economische promotie

101

244

277

-33

Totaal programma 3.

10.041

32.202

29.945

2.257

4. Onderwijs

0.10

Mutaties reserves

3

0

0

0

4.1

Openbaar basisonderwijs

9

9

9

0

4.2

Onderwijshuisvesting

2.927

2.824

2.738

86

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

2.444

2.406

2.249

157

Totaal programma 4.

5.383

5.239

4.995

244

5. Sport, cultuur en recreatie

0.10

Mutaties reserves

0

1.440

1.440

0

5.1

Sportbeleid en activering

580

537

503

34

5.2

Sportaccommodaties

2.438

2.531

2.419

112

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

1.296

1.157

1.174

-17

5.4

Musea

222

223

240

-17

5.5

Cultureel erfgoed

92

127

116

11

5.6

Media

590

587

596

-9

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.848

3.092

3.249

-157

Totaal programma 5.

8.066

9.694

9.736

-42

6. Sociaal domein

0.10

Mutaties reserves

0

0

0

0

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

6.705

7.365

7.371

-6

6.2

Wijkteams

3.167

2.228

2.826

-598

6.3

Inkomensregelingen

15.675

16.923

16.664

259

6.4

Begeleide participatie

5.508

5.577

5.489

88

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.087

1.111

1.209

-98

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

8.818

9.150

9.185

-35

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

7.930

12.554

12.751

-197

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

39

180

181

-1

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

706

1.172

1.306

-134

Totaal programma 6.

49.635

56.260

56.982

-722

7. Volksgezondheid en milieu

0.10

Mutaties reserves

0

212

289

-77

7.1

Volksgezondheid

1.488

1.589

1.466

123

7.2

Riolering

3.618

3.617

3.333

284

7.3

Afval

3.417

3.099

3.668

-569

7.4

Milieubeheer

1.170

1.381

1.263

118

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

184

179

184

-5

Totaal programma 7.

9.877

10.077

10.202

-125

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

0.10

Mutaties reserves

0

155

0

155

8.1

Ruimtelijke ordening

820

795

818

-23

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

3.573

2.785

6.172

-3.387

8.3

Wonen en bouwen

659

1.392

1.499

-107

Totaal programma 8.

5.052

5.127

8.489

-3.362

Totaal lasten

122.054

159.363

160.122

-759

Exploitatiesaldo per taakveld (bedragen x € 1.000)

Primitieve begroting

Na wijziging

Realisatie

Verschil

0. Bestuur en ondersteuning

0.1

Bestuur

-2.048

-2.084

-2.053

31

0.10

Mutaties reserves

-558

-951

-942

9

0.2

Burgerzaken

-112

-100

-230

-130

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-861

-776

-719

56

0.4

Overhead

-15.950

-15.405

-13.689

1.716

0.5

Treasury

-471

-72

-208

-136

0.61

OZB woningen

5.929

5.985

6.140

155

0.62

OZB niet-woningen

3.754

3.799

3.959

160

0.63

Parkeerbelasting

1.222

1.265

1.197

-68

0.64

Belastingen overig

2.557

2.532

2.409

-124

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

64.484

66.517

67.129

612

0.8

Overige baten en lasten

-442

-973

-872

101

Totaal programma 0.

57.504

59.738

62.121

2.382

1. Veiligheid

0.10

Mutaties reserves

0

1

1

0

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-2.497

-2.456

-2.434

22

1.2

Openbare orde en veiligheid

-199

-499

-543

-44

Totaal programma 1.

-2.695

-2.954

-2.977

-22

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

0.10

Mutaties reserves

471

621

655

34

2.1

Verkeer en vervoer

-3.696

-3.995

-4.243

-248

2.2

Parkeren

-1.021

-1.310

-1.315

-5

2.5

Openbaar vervoer

-50

-15

-14

0

Totaal programma 2.

-4.295

-4.698

-4.917

-219

3. Economie

0.10

Mutaties reserves

40

28

28

0

3.1

Economische ontwikkeling

-216

-298

-329

-31

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

0

2.375

3.138

763

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-37

-94

-86

9

3.4

Economische promotie

347

204

97

-107

Totaal programma 3.

134

2.215

2.848

634

4. Onderwijs

0.10

Mutaties reserves

74

76

68

-8

4.1

Openbaar basisonderwijs

-9

-9

-9

0

4.2

Onderwijshuisvesting

-2.926

-2.823

-2.738

85

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-2.140

-1.604

-1.439

165

Totaal programma 4.

-5.001

-4.360

-4.117

243

5. Sport, cultuur en recreatie

0.10

Mutaties reserves

63

31

14

-17

5.1

Sportbeleid en activering

-580

-537

-503

34

5.2

Sportaccommodaties

-1.827

-1.919

-1.795

124

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-953

-1.007

-1.013

-6

5.4

Musea

-188

-189

-204

-16

5.5

Cultureel erfgoed

-77

-112

-91

21

5.6

Media

-590

-587

-596

-9

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-2.811

-3.007

-3.174

-167

Totaal programma 5.

-6.963

-7.326

-7.362

-36

6. Sociaal domein

0.10

Mutaties reserves

199

101

89

-12

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-6.539

-7.237

-7.251

-14

6.2

Wijkteams

-3.167

-2.191

-2.791

-600

6.3

Inkomensregelingen

-4.371

-5.935

-5.591

343

6.4

Begeleide participatie

-5.508

-5.577

-5.489

88

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-85

-656

-739

-83

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-8.818

-9.150

-9.185

-35

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-7.930

-12.554

-12.751

-197

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

-39

-180

-181

-1

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-706

-1.172

-1.306

-134

Totaal programma 6.

-36.963

-44.551

-45.194

-643

7. Volksgezondheid en milieu

0.10

Mutaties reserves

486

215

-30

-245

7.1

Volksgezondheid

-1.488

-1.489

-1.406

83

7.2

Riolering

830

891

1.189

298

7.3

Afval

364

584

20

-564

7.4

Milieubeheer

-1.170

-1.334

-1.221

113

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-41

-36

-59

-23

Totaal programma 7.

-1.018

-1.169

-1.507

-338

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

0.10

Mutaties reserves

-76

4

0

-4

8.1

Ruimtelijke ordening

-805

-772

-801

-28

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

5

1.522

1.449

-72

8.3

Wonen en bouwen

608

1.030

1.123

94

Totaal programma 8.

-268

1.783

1.772

-11

Totaal saldo

434

-1.322

667

1.989

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/11/2020 10:00:39 met de export van 06/11/2020 09:58:28