Jaarstukken 2019
portal

Bijlagen

Overzicht grondexploitaties

Overzicht grondexploitaties

Overzicht boekwaarden complexen (x € 1.000)

Bestemmings-plan onderhanden werken

Boek-waarde 1-1-'19

Grond-aanko-pen

Sloop- en milieu-kosten

Bouw-/woon rijpma-ken en kunst-werken

Rente-aan-deel

VUT- en plan- instal-laties

aandeel alg. en zakelijke lasten

grond-verkopen incl. overige opbreng-sten

afwaar-dering boek-waarde

Overige overige expl. opbr. minus kosten

Afslui-ting com-plex

Tussen-tijdse winst-neming

Boek-waarde 31-12-2019 excl. Verlies-voorz.

Verlies-voorzie-ning 31-12-2019

Boekwaarde 31-12-2019 incl. verlies-voorziening

Zevenaar-Oost woningen en bedrijven

75.173

5.136

81

2.263

1.530

1.383

247

-32.422

-1.825

-737

-

-

50.829

-30.799

20.030

Middag Oost & Zwanenwaay

6.256

-

13

54

136

29

1

-323

-

34

-

-

6.200

-4.524

1.676

Totaal

81.429

5.136

94

2.317

1.666

1.412

248

-32.745

-1.825

-703

0

0

57.029

-35.323

21.706

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/11/2020 10:00:39 met de export van 06/11/2020 09:58:28