Jaarstukken 2019
portal

Paragrafen

Grondbeleid

Grondbeleid

Inleiding

Overeenkomstig artikel 9, lid 2 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) dient een paragraaf Grondbeleid deel uit te maken van de programmabegroting en het jaarverslag. Transparantie over het grondbeleid voor u is om twee redenen van belang. In de eerste plaats vanwege het financiële belang en de risico’s en in de tweede plaats vanwege de relatie met de doelstellingen zoals aangegeven in de programma’s.

Beleid

Het gemeentelijke grondbeleid is vastgelegd in de Nota Grondbeleid van de voormalige gemeente Zevenaar die in februari 2012 door de gemeenteraad is vastgesteld en in het grondexploitatieplan van de voormalige gemeente Rijnwaarden welke in 2013 is vastgesteld. In de nota's wordt uitwerking gegeven aan de manier waarop de grondpositie en het grondbeleid worden ingezet voor de ruimtelijke ontwikkeling. Daarnaast is een strategie opgesteld voor het beheer van strategisch grondbezit van Zevenaar (aankoop, exploitatie en uitgifte). Ook de relatie met het exploitatieplan in de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro), gericht op publiekrechtelijk kostenverhaal, is ingevuld.
De Nota Grondbeleid van de voormalige gemeente Zevenaar is op 18 december 2019 door de raad geldend en van toepassing verklaard op het gehele grondgebied van de gemeente Zevenaar.
Naast de nota's grondbeleid en strategie beheer van strategisch grondbezit is ook een grondprijsbrief 2019 vastgesteld. Dit is in de collegevergadering van 19 februari 2019 gebeurd. Jaarlijks wordt deze grondprijsbrief geactualiseerd.

Het grondbeleid toen en nu
Het actief exploiteren van bouwgronden is een bedrijfsmatig proces, dat zich over meerdere jaren voltrekt. De gemeente Zevenaar heeft in het verleden voor een actieve grondpolitiek gekozen. Bouwgrond is economisch gezien een schaars goed. Een gemeente gebruikt grond om de lange termijnontwikkeling van wonen, werken en recreëren te sturen. De gemeente koopt in dat geval grond van derden, maakt deze bouwrijp en geeft deze grond uit aan bijvoorbeeld een projectontwikkelaar.
In de Nota Grondbeleid is gekozen voor een facilitair grondbeleid waarin grondverwerving niet meer centraal staat. Er wordt in dat geval meer samenwerking gezocht met private partijen. Een facilitair grondbeleid sluit aan op de ontwikkelingen van Zevenaar tot 2030, die in de structuurvisie zijn genoemd.

De nog lopende grondexploitaties dateren nog uit de tijd dat de gemeente een actieve grondpolitiek voerde.

Naast de nota's grondbeleid wordt jaarlijks ook een grondprijsbrief vastgesteld. De meest recente betreft de grondprijsbrief 2019. Deze is in de collegevergadering van 19 februari 2019 vastgesteld.

Op basis van de Liemerse Woonagenda voor de periode 2017-2027 stellen wij uitgangspunten vast voor het woningbouwprogramma. Hiermee realiseren wij een flexibele woningbouwprogrammering voor alle doelgroepen (jongeren, jonge gezinnen, senioren) met maatwerk per kern. We bouwen zoveel mogelijk levensloopbestendig, zodat mensen er gedurende verschillende fasen van hun leven in kunnen (blijven) wonen. Om nieuwe kansrijke initiatieven mogelijk te maken brengen wij de capaciteit van woningbouwlocaties, die niet aansluiten bij de vraag op lange termijn, terug.

Beleidskaders

Nota grondbeleid gemeente Zevenaar januari 2012
Grondprijsbrief gemeente Zevenaar 2020

Ontwikkelingen

De toenemende belangstelling in de woningmarkt heeft een positieve invloed op de gemeentelijke grondexploitaties. De kavelafzet in Groot Holthuizen is in 2019 opnieuw boven verwachting.
Ook is er meer interesse voor het project Middag Oost in Babberich waar in navolging van 2018 opnieuw grond is geleverd ten behoeve van projectmatige ontwikkeling. In 2019 zijn daarnaast plannen gemaakt voor een volgende fase in dit plangebied.

Op 21 november 2019 heeft het Rijk met de regio Arnhem-Nijmegen afgesproken een woondeal te sluiten. Gezien de toenemende woningtekorten en de complexiteit van de stedelijke vraagstukken hebben het ministerie van BZK, de regio Arnhem-Nijmegen en de provincie Gelderland de afgelopen maanden constructief aan een woondeal gewerkt. Doel van deze woondeal is om tot een gezamenlijke inzet van instrumentarium en middelen te komen om opgaven op de woningmarkt op te pakken. De gemeentelijke ambitie om - met name- Groot Holthuizen verder te ontwikkelen wordt ondersteund door deze woondeal, waarmee het college op 3 maart 2020 heeft ingestemd.

In de tweede helft van maart 2020 bereikte de coronacrisis ons land. De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) constateert dat vooral de verkoop van bestaande woningmarkt op peil blijft. “De enorme krapte op de markt is er nog steeds en de voorwaarden voor het kopen van een woning zijn nog steeds gunstig. Omdat de woningmarkt een vertrouwensmarkt is, is nog niet duidelijk wat de gevolgen voor de langere termijn zijn. Nu is het nog steeds een goed moment om te kopen én te verkopen.”, aldus de NVM.

In het op 6 februari 2018 vastgestelde Regionaal Programma Werklocaties (RPW) zijn regionale afspraken gemaakt om evenwicht te creëren tussen vraag en aanbod op de regionale bedrijventerreinenmarkt. Uit de destijds gehouden inventarisatie blijkt dat alle 19 gemeenten gezamenlijk 148 ha. in portefeuille houden waar op afzienbare termijn geen vraag naar is.
Nadat de 19 gemeenten hun zienswijzen hierop hebben ingebracht is het RPW hier en daar versoepeld. Zo worden de kansen voor XXL-logistieke kavels hoger geschat waardoor de gemeente Zevenaar maximaal 20 hectare mag ontwikkelen voor deze markt. De essentie is verder echter overeind gebleven wat inhoudt dat er uiterlijk op 1 januari 2021 een evenwicht van vraag vs. aanbod bereikt moet zijn. In feite betekent dit dus afboeken/afwaarderen van (delen van) bedrijventerreinen welke op laatstgenoemde datum nog niet verkocht zijn.

De gemeente Zevenaar heeft nog steeds de ambitie tot versnelde uitgifte van 7Poort. Er loopt momenteel een monitor in het kader van het RPW en in oktober 2019 is een proces afgesproken om te komen tot een integraal advies richting de gemeentebesturen medio maart 2020. Met het oog op de (historisch hoge) uitgifte van bedrijventerreinen lijkt de schrapopgave voor de bedrijventerreinen niet meer opportuun. Hierover dienen GS van de provincie Gelderland echter formeel te besluiten maar er is niet voor de zomer van 2020 zicht op een eventuele vastgestelde wijziging of versoepeling. Dit betekent dat de gemeente moet blijven werken aan de genoemde ambitie.

De realisatie van de doortrekking A15, verbreding A12 en de nieuwe aansluiting hiervan bij Zevenaar Oost heeft opnieuw vertraging opgelopen. De planning ligt bij het project ViA15. Deze heeft als uitgangspunt dat het project in 2022-2024 is opgeleverd. Het Tracébesluit ligt nog voor bij de Raad van State (RvS). De verwachting bestaat dat de RvS het Tracébesluit in mei 2020 in behandeling gaat nemen. Een uitspraak binnen de gebruikelijke termijn van 6 weken is echter niet te verwachten, wellicht zijn 12 weken nodig of vindt verder uitstel plaats in verband met de Coronacrisis. Desondanks zijn de verwachtingen hoopvol omdat door de stakeholders al diverse processen (voorbereiding, engineering, verleggen leidingen en aanbesteding) in gang zijn gezet. Het afzetrisico voor het plangebied kan hierdoor dan afnemen.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/11/2020 10:00:39 met de export van 06/11/2020 09:58:28