Jaarstukken 2019
portal

Algemeen

Hoofdlijnen

Bestuurlijke hoofdlijnen

Voor u ligt de jaarrekening 2019 van de gemeente Zevenaar.

Het jaar 2019 stond in teken van verder in controle geraken. Het project "financiële basis op orde" is afgerond, waardoor budgetten op actualiteit zijn getoetst en aangepast. Verder is een aantal langlopende dossiers en projecten afgerond. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het dossier onderwijshuisvesting Platanenlaan. Ook de verbouw en inrichting van Hal 12 (vanaf 2020 Turmac Cultuurfabriek geheten) werd in 2019 nagenoeg afgerond en gereed gemaakt voor opening in 2020. Andere belangrijke projecten waren de reconstructie van Arnhemseweg en Hengelder en de spoorverbetering Zevenaar- Didam.
De reconstructie van de Arnhemseweg en de weg Hengelder is door de gemeente Zevenaar voorbereid en uitgevoerd. Het zijn beide belangrijke ontsluitingswegen van Zevenaar. De werkzaamheden zijn zo uitgevoerd dat het verkeer gebruik kon blijven maken van de wegen. Onderdeel van het project is de langzaam-verkeer tunnel. De combinatie van water langs het fietspad maakt het project bijzonder, evenals de verlichting in de tunnel dat verwijst naar de oude historie van Zevenaar. Beide projecten zijn binnen tijd en budget gerealiseerd.
Met spoorverbetering Zevenaar- Didam kon in 2019 een ander grootschalig project worden afgerond. Naast de verdubbeling van het spoor is Zevenaar ook een langzaam-verkeerstunnel rijker. Fietsers en voetgangers kunnen nu veilig de overkant van de weg bereiken. Er is veel energie gestoken in de uitstraling en sociale veiligheid van de tunnel. De vondst van diverse bommen zorgde voor intensief overleg met allerlei stakeholders om de veiligheid van de inwoners te waarborgen en met succes.

De financiële risico’s in de grondexploitatie zijn in 2019 belangrijk verminderd. Zowel de verkoop van woningbouwkavels als percelen voor bedrijfsvestiging trok verder aan. In het voorjaar 2019 is een verbetertraject opgestart voor het sociaal domein. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe Beleidsvisie Sociaal Domein 2020-2023 en het Beleidsplan Jeugd, Wet maatschappelijke ondersteuning en Participatiewet 2020-2023.
Al deze positieve ontwikkelingen werden in 2019 overschaduwd door de financiële ontwikkelingen in het sociaal domein. De kostenontwikkeling van met name Jeugdzorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) leidden in 2019 tot een fors tekort op de gemeentelijke begroting. Zevenaar stond daarin niet alleen, deze ontwikkeling deed zich overal in het land voor. Langzamerhand werd in gemeenteland duidelijk dat met de decentralisatie van deze rijkstaken onvoldoende middelen waren overgeheveld naar de lokale overheden. En daar kwam nog bij dat door de zorg zo nabij de inwoners te organiseren de zorgvraag steeg. Het structurele tekort op de gemeentebegroting van Zevenaar bedroeg bijna € 8 miljoen. In de zomer van 2019 zijn bezuinigingsmaatregelen voorbereid om zo snel mogelijk weer tot een sluitende begroting te komen. In het najaar van 2019 werden deze maatregelen door de gemeenteraad vastgesteld en kregen ook het vertrouwen van de provinciale toezichthouder.
Het implementeren en effectueren van het bezuinigingspakket vraagt de komende jaren nog veel aandacht om in 2023 weer een sluitende begroting te kunnen presenteren.
De ontwikkelingen in het sociaal domein bleven ook niet zonder gevolgen voor de personele samenstelling van het college. De portefeuillehouder ervoer te weinig vertrouwen voor haar aanpak in het sociaal domein en trad in de zomer van 2019 af. Met een herschikking van de portefeuilleverdeling werden de taken van de portefeuillehouder onder de overige leden van het college verdeeld.

Uitbraak van COVD-19 (Corona)
De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van COVID-19 kijken wij wat we, aanvullend op de landelijk maatregelen van het Rijk, kunnen doen. Dit raakt veel beleidsterreinen van onze organisatie. We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming en hebben daarvoor de nodige interne maatregelen genomen.
In dit stadium van de ramp valt nog niet te zeggen hoe groot de gevolgen voor de gemeentebegroting van Zevenaar zijn, maar duidelijk is al wel dat de impact groot zal zijn op de toch al precaire financiële situatie van Zevenaar.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/11/2020 10:00:39 met de export van 06/11/2020 09:58:28