Jaarstukken 2019
portal

Algemeen

Hoofdlijnen

Financiële hoofdlijnen

Inleiding

Resultaat
(-/- is een nadeel, + is een voordeel)

De jaarstukken 2019 sluiten met een voordelig resultaat van € 667.000. Het geraamde nadelige resultaat na wijziging is € 1.322.000. Ten opzichte van de begroting na wijziging is dus sprake van een voordelig verschil van € 1.989.000.

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Primitieve begroting

Na wijziging

Realisatie

Verschil

Baten

122.488

158.039

160.789

2.750

Lasten

122.054

159.361

160.122

-761

Resultaat 2019

434

-1.322

667

1.989

Toelichting op hoofdlijnen

Het totale voordeel van € 1.989.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende afwijkingen (groter dan
€ 250.000) ten opzichte van de ramingen waarbij is aangegeven of deze incidenteel of structureel zijn.

Omschrijving

bedrag
x € 1.000

I of S

Afrekening herindelingsgelden o.a. met de voormalige gemeente Rijnwaarden

600

I

Dotatie aan pensioenvoorziening wethouders

-511

I

Algemene uitkering

612

I

Onroerend zaakbelastingen niet woningen

317

I

Herziening van de grondexploitaties en het bijstellen van de verliesvoorzieningen

683

I

Volksgezondheid - Afvalverwijdering

-540

I

Door een andere werkwijze bij de voormalige gemeente Rijnwaarden is een bedrag van € 450.000 als last in de jaarstukken 2017 verwerkt en ten laste van de Algemene Reserve gebracht. Inmiddels is dit bedrag van het Ministerie ontvangen en resulteert in een incidenteel voordeel van € 450.000.
Na afwikkeling van het herindelingsproces blijken enkele meevallers op de projectbegroting, zoals lagere kosten van de projectgroep, werkgroepen, organisatiekosten en communicatie tot een totaalbedrag van € 150.000.
Voor de huidige en voormalige wethouders van de (voormalige) gemeente Zevenaar en de voormalige gemeente Rijnwaarden die nog niet de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, is een hogere voorziening noodzakelijk dan geraamd. Op basis van nieuwe actuariële berekeningen blijkt een extra toevoeging aan de voorziening nodig van € 511.000 als gevolg van de extreem lage rekenrente.
Een hogere Algemene Uitkering (incidenteel) van € 612.000 doordat het aantal maatstaven, die hieraan zijn toegevoegd vanuit de voorheen afzonderlijke uitkering voor het sociaal domein, aanzienlijk is toegenomen.
Een incidenteel voordeel op de OZB van € 317.000 houdt verband met de effecten van de actualisatie van herwaardering 2019 en areaalontwikkeling, zowel bij woningen als bedrijfspanden
Door de jaarlijkse herziening van de grondexploitaties en de integrale doorrekening kunnen de gevormde verliesvoorzieningen voor de grondexploitaties vrijvallen voor een totaalbedrag van € 683.000 incidenteel  te weten € 763.000 op programma 3 "bedrijven" en -/-  € 80.000 op programma 8 "wonen".
Een incidenteel nadeel van in totaal € 541.000 voor de afvalverwerking is ontstaan door:
De afrekening 2019 met de Reinigingsdienst De Liemers (RDL) in hetzelfde boekjaar te verantwoorden in plaats van het jaar erop waardoor in deze jaarstukken eenmalig twee afrekeningen vallen. Daarnaast hebben inwoners door het nieuwe afvalbeleid minder restafval aangeboden dan vooraf geschat en zijn door gezakte marktprijzen ook minder inzamelvergoedingen binnen gekomen.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Weerstandsvermogen is de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico's die zich binnen onze gemeente kunnen manifesteren. De weerstandscapaciteit zijn de middelen en de mogelijkheden waarover een gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, wordt de benodigde weerstandscapaciteit (risico's) afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen.

Ratio weerstandsvermogen =

Beschikbare weerstandscapaciteit

=

28.216.000

= 2,79

Benodigde weerstandscapaciteit

10.102.000

De nu berekende ratio duidt op een uitstekend weerstandsvermogen om de risico’s af te dekken.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/11/2020 10:00:39 met de export van 06/11/2020 09:58:28