Jaarstukken 2019
portal

Financiën

Overzicht van incidentele baten en lasten

Overzicht van incidentele baten en lasten

 
Om te bepalen of er in de begroting en meerjarenraming sprake is van structureel evenwicht dient inzichtelijk gemaakt te worden welke incidentele baten en lasten de begroting en meerjarenraming bevat. In artikel 19, onderdeel c, van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is daarom geregeld dat de toelichting op het overzicht van baten en lasten ten minste een overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten per programma bevat. Hierbij worden de belangrijkste posten per programma afzonderlijk gespecificeerd. De overige, minder belangrijke posten, kunnen als een totaalbedrag per programma opgenomen worden. In de financiële verordening artikel 212 van de Gemeentewet kan opgenomen worden vanaf welke omvang incidentele baten en lasten zichtbaar gemaakt worden in het overzicht incidentele lasten en baten en bij het tonen van het structureel begrotingssaldo. De incidentele baten en lasten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo. Incidentele lasten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo positief en incidentele baten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo negatief. Met het opnemen van alleen een (verplicht) cijfermatig overzicht van incidentele baten en lasten ontstaat nog niet automatisch het inzicht of er sprake is van een structureel begrotings- of jaarrekeningsaldo. Door het betrekken van de eindcijfers uit het overzicht van incidentele baten en lasten bij het begrotingssaldo met de cijfers uit het overzicht van de (totale) lasten en baten wordt inzicht gegeven in het begrotingssaldo.
De incidentele lasten en baten zijn toegelicht op de programma's. De toelichtingen van de afwijkingen op de reserves zijn vermeld bij de analyse van de reserves onder resultaat.

Bedragen x € 1.000

Onderwerp

Omschrijving

Begroot

Werkelijk

Programma 0. Bestuur en ondersteuning

Baten

Doorontwikkeling Planning & Control

De kosten voor de doorontwikkeling van de Planning & Control worden gedekt uit de algemene reserve.

50

50

Project 'Basis op orde'

De kosten voor het project Financiële basis op orde worden gedekt uit de algemene reserve.

75

75

Lasten

Doorontwikkeling Planning & Control

Voor de doorontwikkeling van de Planning & Controle zijn kosten gemaakt in 2019.

50

50

Project 'Basis op orde'

Voor de uitvoering van het project Financiële basis op orde is in 2019 het toegekende bedrag volledig benut.

75

75

Extra formatie infrastructurele projecten

In 2019 zijn de toegekende middelen voor infrastructurele projecten volledig benut.

304

304

Totaal programma 0

-304

-304

Programma 2. Verkeer en vervoer

Baten

Achterstallig onderhoud wegen

Dekking van het achterstallig wegonderhoud wordt gedekt uit de algemene reserve.

400

400

Lasten

Achterstallig onderhoud wegen

De middelen die incidenteel zijn toegekend voor achterstallig wegonderhoud zijn ingezet.

400

400

Totaal programma 2

0

0

Programma 3. Economie

Baten

Bedrijventerrein

Door de positieve ontwikkelingen met betrekking tot de bedrijventerreinen kan de verliesvoorziening met ruim € 3.100.000 worden verlaagd.

3.138

Totaal programma 3

0

3.138

Programma 7. Volksgezondheid en duurzaamheid

Baten

Duurzaamheidsbeleid

Het project 'Op weg naar aardgas loos Zevenaar' wordt gedekt uit de algemene reserve.

200

135

Lasten

Duurzaamheidsbeleid

Voor het project 'Op weg naar aardgas loos Zevenaar' is afgerond € 135.000 van het beschikbaar gestelde budget benut.

200

135

Totaal programma 7

0

0

Programma 8. Volksgezondheid, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Baten

Project invoeren omgevingswet

De kosten voor invoering van de omgevingswet worden gedekt uit de algemene reserve.

600

149

Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)

Door de positieve ontwikkelingen met betrekking tot de grondexploitaties kan de verliesvoorziening met ruim € 1.400.000 worden verlaagd.

1.420

Dorpsplein Lobith

De kosten voor het project Dorpsplein Lobith worden gedekt uit de algemene reserve.

450

55

Lasten

Project invoeren omgevingswet

De kosten voor invoering van de omgevingswet worden gedekt uit de algemene reserve.

600

149

Dorpsplein Lobith

In 2019 is € 55.000 uitgegeven aan het project Dorpsplein Lobith.

450

55

Totaal programma 8

0

1.420

Totaal saldo incidentele baten minus incidentele lasten

-304

4.254

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/11/2020 10:00:39 met de export van 06/11/2020 09:58:28